Aktualni projekti

Managed use of treated urban wastewater for the quality of the Adriatic Sea - AdSWiM

Naziv programa: INTERREG V A Italy-Croatia Programme 1st Set of Calls for Proposals; Mjera 3.3.

Vodeći partner projekta: Università degli studi di Udine (IT)

Ukupan proračun projekta: 2.035.703,13 EUR

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Ukupan proračun METRIS-a u projektu: 66.887,50 EUR

Početak provedbe: 01/2019

Obrazloženje aktivnosti:

Projekt AdSWiM povezuje znanstveno-istraživačke institucije, općine/lokalne samouprave i voditelje postrojenja obrade urbanih otpadnih voda čiji su ispusti locirani u moru kako bi se održala i poboljšala kvaliteta morske vode. Kvaliteta morske vode nejednolika je u jadranskom moru; postoje nerazmjeri između nutrijenata/organskih tvari/mikrobiološkog onečišćenja u različitim prekograničnim područjima koji za sobom povlače gubitak integriteta ekosustava te se ovim projektom želi utvrditi da li su postrojenja obrade urbanih otpadnih voda s ispustima lociranima u moru jedan od uzorka ovog nerazmjera te ukoliko jesu, utvrditi način optimizacije istih.

Cilj projekta AdSWiM je poboljšati i kvalitetu voda za kupanje kao i ekološku razinu morskog i obalnog ekosustava što u konačnici rezultira osnaživanjem integriranih prekograničnih procesa upravljanja vodnim resursima stvaranjem temelja za objektivnu razmjenu iskustava između lokalnih samouprava i upravnih odbora različitih stručnjaka/vodećih ljudi koji se bave procesima pročišćavanja urbanih otpadnih voda. Specifični ciljevi ovog projekta su razvoj inovativnih novih instrumenata pomoću kojih ćemo doći do većih saznanja i bolje kontrole ekološkog stanja obalne vode u blizini morskih ispusta postrojenja za obradu otpadnih voda; inovativne i ekološke tehnologije obrade urbanih otpadnih voda te promjene određenih regulativa kako bismo postigli veće standarde i fleksibilnost zaštite u svakoj intervenciji.

Najvažniji rezultati projekta:

 1. Projekt će poboljšati kakvoću mora i obalnih voda korištenjem inovativnih tehnologija u praćenju kvalitete, obradi i upravljanju procesima pročišćavanja urbanih otpadnih voda te njihovih nusproizvoda kroz: razvoj inovativnog i brzog sustava praćenja (optičkih biosenzora) za mjerenje mikrobioloških pokazatelja onečišćenja (obalni pokazatelji kakvoće vode za kupanje), evaluaciju novih i efikasnijih procesa obrade pročišćavanja urbanih otpadnih voda (razvoj aerobne granulirane biomase i sistema fotodezinfekcije) te kontrole morske vode na ispustima na prisutnost patogena zaraznih bolesti koje prolaze kroz vodu za kupanje. 
 2. U projektu će se ispitati (nove) analitičke tehnike za ispitivanje organskih i anorganskih nutrijenata te mikroelemenata u tragovima koje povezujemo sa pojavom i rastom mikrobiološkog onečišćenja te će se navedeni podaci korelirati sa hidrogeološkim modelom određenog područja.
 3. Uspostaviti će se i razmijeniti prekogranične strategije efikasnijeg, optimiziranog vođenja postrojenja obrade urbanih otpadnih voda kako bi se, također uz bolji monitoring, kontrolirala razina dostupnih nutrijenata u morskoj vodi; odnosno, povećala kvaliteta vode za kupanje.

 

Water management solutions for reducing microbial environment impact on coastal areas - WATERCARE

Naziv programa: INTERREG V A Italy-Croatia Programme 1st Set of Calls for Proposals; Mjera 3.3.

Vodeći partner projekta: CNR-ISMAR (IT)

Ukupan proračun projekta: 2.833.019,40 EUR

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Ukupan proračun METRIS-a u projektu: 206.559,40 EUR

Početak provedbe: 01/2019

Obrazloženje aktivnosti:

Ranjivost jadranskog područja prema klimatskim promjenama, osobito talijanskog teritorija i prirodnih resursa, čini se da je najviša u Europi, prema najnovijim scenarijima Ujedinjenih naroda (IPCC, 2014). U posljednjim desetljećima, provedeno je nekoliko klimatoloških studija kako bi se opisala moguća promjena klimatskih ekstrema koji imaju najjači utjecaj na okoliš te posljedično i način života. Na temelju analiza podataka u posljednjih 120 godina, utvrđeno je da intenzitet padalina predstavlja značajan pozitivan trend utjecaja, osobito na području sjevernog Jadrana. Kišne anomalije uzrokovale su značajne poplave rijeka, osobito s talijanske strane, s relevantnim posljedicama na okoliš. Jedna od glavnih posljedica je pogoršanje kvalitetne obalnih voda fenomenom eutrofikacije: degradacije voda za kupanje fekalnim kontaminacijama koje potječu od lokalnih kanalizacijskih sustava i lokalne poljoprivrede. Neizravne posljedice su zastupljene negativnim utjecajem na turizam i srodne aktivnosti obalnih gradova, koji temelje svoje gospodarstvo na ljetnom turizmu.

Cilj ovog projekta je realizacija sustava dojave obalnog onečišćenja-pilot sustav senzora i automatske dojave te jednog zajedničkog pilot postrojenja koje obrađuje emisije otpadnih voda pri opterećenju oborinama kako bi se smanjila mikrobna kontaminacija okoliša.

Navedeno uključuje razvoj integriranog sustava kvalitete vode (WQIS) kako bi se korelirali meteorološki događaji i reakcije sustava odvodnje u odnosu na mikrobiološki utjecaj na vode za kupanje.

Integracijom pilot postrojenja i navedenog sustava (WQIS-a) nastalih tijekom provedbe ovog projekta uklonio bi se utjecaj otpadnih voda na obalno područje.

 

BENEFITI PROJEKTA ZA ISTARSKU ŽUPANIJU:

·         Razvoj sustava dojave obalnog onečišćenja-PILOT sustav senzora i automatske dojave

·         Optimizacija pilot metoda u svrhu prijenosa na druge lokacije te „scale-up“ procesa

·         Uklanjanje utjecaja otpadnih voda na obalno područje

·         Poboljšanje kvalitete usluga u turizmu i zaštita okoliša

 

 

Adaptation to Saltwater inTrusion in sEa level RIse Scenarios - ASTERIS

Naziv programa: INTERREG V A Italy-Croatia Programme 1st Set of Calls for Proposals; Mjera 2.1.

Vodeći partner projekta: ''CARLO-BO'' SVEUČILIŠTE URBINO (IT)

Ukupan proračun projekta: 1.026.244,00 EUR

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Ukupan proračun METRIS-a u projektu: 156.419,20 EUR

Početak provedbe: 01/2019

Obrazloženje aktivnosti:

Jadranska je regija vrlo ranjiva na nepovoljne učinke klimatskih promjena. Iako je poveća pozornost posvećena razumijevanju utjecaja klimatskih promjena i rizika tijekom posljednjih desetljeća, jadranska se zajednica i dalje suočava s nedostatkom zajedničkih procjena rizika. Posebice, pitanja vodoopskrbe bitan su aspekt u razvoju i održivosti društvenih ekosustava. Obalni vodonosnici su karakterizirani prirodnim gradijentom prema morskom dnu, gdje podzemne vode dolaze u kontakt i izlijevaju se u more. Slani sloj morske vode u vodonosnicima obično postoji ispod lakše slatke vode. Prostor između lakše slatke i teže morske vode je u stanju dinamičke ravnoteže, a sučelje je prijelazna zona miješane slanosti. Tijek morske vode prema slatkovodnim vodonosnicima na kopnu, međutim, zajednički je rezultat crpljenja podzemnih voda za poljoprivredne, industrijske i druge javne svrhe. Prekomjerno crpljenje vodonosnika može preokrenuti prirodni hidraulički gradijent u korist morske vode koja može prodrijeti do pumpnih bušotina, koje potom postaju slane i neiskoristive. Planovi za upravljanje podzemnim vodama zahtijevaju realnu procjenu budućih podizanja razine morske vode u skladu s rasponima scenarija globalnog zatopljenja. Stoga je imperativ razumjeti interakciju i poduzeti potrebne korake za sprječavanje iste između svježih podzemnih voda i morske vode kako bi se postiglo održivo upravljanje obalnim vodnim resursima. Unatoč općem znanju, scenariji klimatskih promjena pod utjecajem porasta razine mora, što predstavljaju ključni preduvjet za regionalnu (realističku) procjenu, još uvijek nisu potpuno definirani. Štoviše, planovi rizika za rast utjecaja razine mora te buduću neiskoristivost pitkih vodonosnika u obalnom području nisu izrađeni. Talijanske i hrvatske obale podložne su utjecajima povećanog turističkog pritiska u sezonskim razdobljima, što podrazumijeva povećanje ekstrakcije podzemnih voda, ali i povećanje rizika ulaska soli u vodonosnike. Isto se odnosi  i na crpljenje vode za poljoprivredu tijekom suša, što se često ne uzima u obzir u planu upravljanja slivnim vodama.

Cilj ovog projekta je, na temelju zajedničke procjene prostornih i vremenskih varijacija intruzije morske vode, identificirati i mapirati potrebe i prepreke u upravljanju rizicima zagađenja pitke vode te pružiti praktične alate za održivo upravljanje pitkih obalnih vodonosnika na lokalnoj razini.

Sveukupno, projekt će iznjedriti dva glavna rezultata:

- Kartu osjetljivosti na intruziju morske vode u obalnim vodonosnicima na makroregionalnoj razini (Jadran) temeljenu na budućim scenarijima za porast razine mora i hidrologijskog ciklusa.

- Najbolju praksu i smjernice za upravljanje ranjivim vodonosnicima kroz provedbu analiza reprezentativnih studija slučaja u Italiji i Hrvatskoj.

www.italy-croatia.eu/asteris

www.facebook.com/Project-ASTERIS-619542138549002

https://twitter.com/AsterisProject

 

BENEFITI PROJEKTA ZA ISTARSKU ŽUPANIJU:

·         Mapirani i sistematizirani obalni vodonosnici prema osjetljivosti na intruziju morske vode

·         Razvijen plan rizika i smjernice za održivost obalnih vodonosnika

·         Povećana održivost izvora pitkih voda u obalnom području

·         Poboljšanje kvalitete usluga u turizmu i zaštita okoliša

 

3D FOR VET - Strateška partnerstva za razvoj 3D kompetencija

Naziv programa: Erasmus + program, Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Ukupan proračun projekta: 283.125,00 EUR

Trajanje projekta: 35 mjeseci

Ukupan proračun METRIS-a u projektu: 17.630,00 EUR

Stopa financiranja: 100%

Obrazloženje aktivnosti:

Glavni cilj projekta staviti učenike tehničkih strukovnih srednjih škola u bolju poziciju na tržištu rada kroz korištenje 3D tehnologije u formalnom  obrazovanju, primjenu njihovog znanja u praksi i zajedničkim radom s kolegama iz drugih zemalja EU. Specifični ciljevi projekta su korištenje suvremenih tehnologija u tehničkim srednjim školama kako bi se poboljšali obrazovni kapaciteti škola, kupnja nove opreme za školski praktikum, obrazovanje nastavnika za korištenje novih 3D tehnologija i prijenos znanja studentima, povećanje konkurentnosti studenata na tržištu rada kroz inovativan model učenja i profesionalne prakse u privatnim tvrtkama u različitim industrijama, unapređenje strukovnog obrazovanja i usavršavanja te odabir najboljeg modela učenja koji će se testirati u posljednjoj godini projekta.

https://www.facebook.com/3D-for-VET-156145265160833/

 

 

CAPuS – Conservation of Art in Public Spaces – Konzervacija spomenika na otvorenom

Naziv programa: Erasmus + KA2 program, Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Ukupan proračun projekta: 997.117,00 EUR

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Ukupan proračun METRIS-a u projektu: 37.366,00 EUR

Stopa financiranja: 100%

Obrazloženje aktivnosti: Glavni ciljevi CAPuS projekta su razvoj smjernica za zaštitu i očuvanje suvremenih umjetničkih djela koja pripadaju uličnoj i urbanoj umjetnosti te uvođenje inovativnog modula učenja i osposobljavanja u višim obrazovnim institucijama. Kroz blisku suradnju između istraživača, nastavnika i tvrtki, operativni protokoli će se uvesti za specifične intervencije za ovu vrstu umjetnina. Projekt u početnoj fazi predviđa dijalog i prikupljanje informacija s umjetnicima i popisivanje umjetnina. U drugoj fazi se planira provođenje specifičnih laboratorijskih istraživanja na umjetninama. Ova faza aktivno uključuje razmjenu između nastavnika, studenata i istraživača. U trećoj fazi će se odvijati suradnja s tvrtkama u vidu poboljšanja određenih proizvoda za konzervaciju umjetnina te vrste.

https://www.facebook.com/CAPuSproject/

Projekti u fazi evaluacije

CENTAR KOMPETENCIJE ZA NAPREDNE MATERIJALE - CEKOM

Naziv programa: OPERATIVNI PROGRAM  KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Podršku razvoju Centara kompetencija” - CEKOM – Referentni broj poziva KK.01.2.2.03

Ukupan proračun projekta: 27.862.227,70 HRK

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Ukupan proračun METRIS-a u projektu: 15.030.728,90 HRK

Planirani početak provedbe: 2019

Obrazloženje aktivnosti: METRIS je od svog nastanka 5 godina predstavljao IDA-in odjel za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) – Centar za metale. Zbog većih mogućnosti i sveobuhvatnosti industrijskih istraživanja koje može ponuditi 2013. Godine METRIS je preimenovan u Centar za istraživanje materijala Istarske županije. Uslugama i opremom gotovo u potpunosti prati IRI djelatnosti u području materijala i naprednih materijala u različitim područjima primjene. Od 16.01.2015. METRIS djeluje kao samostalna Ustanova, pravni subjekt u jednakom udjelu vlasništva IDA-e i Istarske županije. Svoju prekretnicu i daljnji strateški rast i razvoj vidi u prepoznavanju kvalitete svojih usluga i sveobuhvatnosti IRI djelatnosti te je namjera ići i korak dalje – uspostaviti Centar kompetencije (CEKOM-a) za napredne materijale koji će stvoriti osnove za gospodarski razvoj temeljen na znanju, IRI u više TPP s3 i novim ključnim razvojnim (KET) tehnologijama. Na taj način METRIS bi postao referentni nacionalni  centar i svojevrstan simbol razvoja i te bi uložio svoje resurse u jačanje gospodarstva IŽ i čitave RH kroz provedbu IRI projekata u okviru više tematskih prioriteta Strategije pametne specijalizacije (S3).

 

METRIS već posluje po principu CEKOM-a, a u okvirima nacionalnog CEKOM-a industriji bi ponudio idealan oblik partnerstva za provedbu kolaborativnih znanstveno – istraživačkih projekata zbog velikog iskustva u aplikaciji i provedbi EU projekata, zbog širokog spektra vrlo specifične opreme, znanja u primjeni navedene opreme i iskustva u provedbi industrijskih analiza, brojnih znanstvenih referenci te IRI aktivnosti

 

BENEFITI PROJEKTA ZA ISTARSKU ŽUPANIJU:

-          Veći broj akreditiranih metoda za subjekte iz industrije

-          Izvoz usluga izvan RH

-          Lakša aplikacija i implementacija EU projekata za Istarske poduzetnike (referenca nacionalnog CEKOM-a)

-          Veći broj publiciranih znanstvenih radova

-          Najam laboratorija za MSP

-          Stručne prakse, doktorske disertacije, diplomski radovi

-          Edukacije za MSP

-          Vođenje tehnološkog inkubatora

-          Popularizacija znanosti

-          Stručni partner IŽ za ekološke projekte, izrade studija, strategija i sl.

TRENUTNO STANJE:

-          PROJEKT JE DOBIO OZNAKU PROJEKTA OD NACIONALNOG INTERESA

-          POZVAN JE ZA APLIKACIJU NA OGRANIČENI POZIV

-          PRIPREMLJEN JE I APLICIRAN

-          EVALUACIJA U TIJEKU

Opći i posebni ciljevi: CEKOM-ov opći cilj je je poboljšanje ukupne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz poboljšanje uvjeta za inovacije u javnom sektoru istraživanja, razvoja i inovacija i na taj način podržavanje nastanka zalihe novih ideja i tehnoloških rješenja, što čini osnovu za gospodarski rast i uspostavu konkurentnosti gospodarstva, a podržat će se i stvaranje i rast tehnologije kao i na znanju utemeljenih poduzetnika.

 

Ostvarenje ciljeva projekta osnivanja CEKOM-a u svrhu poboljšanja/pojačavanja kapaciteta gospodarstva osigurati će se kroz aktivnosti:

-      ulaganja u istraživačku infrastrukturu;

-      -      IRI kolaborativne projekte industrijskog istraživanja (4) koji uključuju učinkovitu suradnju, koje će se provoditi tijekom projekta.

 

Specifični ciljevi CEKOM-a:

-      unaprijediti istraživačku infrastrukturu (obnova i opremanje zgrade) u svrhu poboljšanja inovacijskog okruženja i povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru kroz provedbu istraživačko razvojnih projekata poslovnog sektora koji uključuju učinkovitu suradnju;

-      ostvariti učinkovitu suradnju privatnog, javnog i znanstveno-istraživačkog sektora u cilju jačanja inovacijskog potencijala gospodarstva i usmjeriti IRI aktivnosti prema potrebama gospodarstva;

-      koncentrirati znanja i tehnologije u okviru više prioritetnih KET tematskih područja (nano-tehnologija, napredni materijali, napredne proizvodne tehnologije, inženjerstvo);

-      povećati aktivnosti istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija (IRI) poslovnog sektora u cilju razvoja tržišno konkurentnih novih proizvoda, usluga i tehnologija;

-      promocija IRI;

-      zapošljavanje novih istraživača;

-      razvoj ljudskog kapitala i istraživačkih vještina  kroz edukacije i istraživanja;

-      privlačenje kapitala, novih investicija i mobilizacija talenata za IRI;

-      popularizacija prirodnih i tehničkih (STEM) znanosti;

-      poticanje stvaranja inovativnih (“start-up” i „spin-off“) poduzeća;

-      povećanje izvoza i  internacionalizacija poslovanja za nove proizvode i usluge nastale kao rezultat IRI aktivnosti;

-      približavanje industriji kroz pametno osmišljeno, strateško pozicioniranje partnera CEKOM-a u ključna područja kojima već gravitiraju poslovni subjekti relevantnih sektora, odnosno udruživanjem s partnerima s kojima isti već surađuju i koji su kompetentni i prepoznatljivi autoriteti s izravnim ciljem trenutnog povećanja zaposlenosti i konkurentnosti uz korištenje već postojeće infrastrukture i opreme u smislu minimalne investicije za maksimalnu dobit;

-      primijenjena istraživanja potaknuta od strane gospodarskih subjekata i njihova komercijalizacija te savjetodavna potpora pri stjecanju i jačanju intelektualnog vlasništva - transfer tehnologije;

-      povećanje konkurentnosti poslovnog sektora kroz ulaganja u istraživanje i razvoj i povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj;

-      izdavanje znanstvenih radova i objavljivanje novih istraživačkih podataka;

-      razvoj novih proizvoda na temelju naprednih materijala, uspostava pilot tehnologija i naprednih proizvodnih tehnologija:  inovacije i patenti;

-      poboljšanje kvalitete života građana primjenom socijalnih inovacija;

 

-      provesti 4 IRI kolaborativna projekta industrijskog istraživanja koji uključuju učinkovitu suradnju s partnerima iz industrije te koji će imati efekt na konkurentnost hrvatskih MSP-ova te utjecati pozitivna na gospodarski rast u 2 TPP s3 (3 PTPP)  te transfer znanja i ekspertiza:

Ciljani rezultati CEKOM-a su:

-      obnovljena i opremljena zgrada CEKOM-a u skladu sa smjernicama održivog razvoja te prema upitima/potrebama gospodarstva, educirani stručnjaci, obnovljena zgrada i laboratoriji;

-      opremljeni laboratoriji prema potrebama subjekata iz gospodarstva;

-      ostvarena organizirana mreža resursa – istraživačka infrastruktura otvorenih vrata;

-      otvoreno 10 novih radnih mjesta uz mobilnost istraživača, posebice transfer prema subjektima iz gospodarstva;

-      provedeno 4 IRI kolaborativna projekta industrijskih istraživanja s partnerima iz industrije - testirana pilot tehnologija (prototipovi);

-      sistematska suradnja znanstveno istraživačkih institucija i MSP-a;

-      elaborirana suradnja CEKOM-a i subjekata iz gospodarstva vezano uz buduću suradnju, odnosno definirana bliska suradnja gospodarstva i CEKOM-a, ali i ostalih dionika koji će se putem diseminacije upoznati s radom na projektu;

-      podrška CEKOM-u od strane velikih, malih i srednjih tvrtki iz čitave RH iz različitih sektora dokumentirana ugovorima, sporazumima i pismima namjere;

-      provedeno industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj za uvođenje proizvoda novih za poduzeća;

-      provedeno industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj za uvođenje proizvoda novih na tržištu;

-      50 upitnika s relevantnim dionicima za navedenu tematiku osnivanja CEKOM-a i značaja za rast konkurentnosti gospodarstva RH;

-      nadopunjena lista dosadašnjih klijenata novim korisnicima usluga CEKOM-a;

-      podrška od strane znanstveno-istraživačkih institucija i registar znanstvenika na raspolaganju za suradnju na IRI i drugim projektima;

-      potpisan Sporazum o partnerstvu: kvalitetna partnerstva na projektu;

-      nove akreditirane i certificirane metode.

Rezultat projekta bit će povećanje postojećih kapaciteta METRIS-a kupnjom nove opreme i računalnih programa, čime će se povećati kompetitivnost u području istraživanja i razvoja naprednih materijala unutar granica RH, ali i mogućnost pružanja potpore i usluga drugim gospodarskim subjektima automobilske, metalurške i drugih industrija u EU.

Sva 4 IRI projekta doprinose rješavanju ključnih društvenih izazova: smanjenju emisije CO2, smanjenju potrošnje neobnovljivih izvora energije, očuvanju okoliša i smanjenju štetnog utjecaja na klimatske promjene.

 

Pokazatelji uspješnosti programa: Predloženi projekt uvesti će tehnološke inovacije, povećati energetsku učinkovitost, poboljšati produktivnost i otvoriti nova radna mjesta. Nadalje, predloženi projekt će u potpunosti pridonijeti održivom razvoju ekonomske komponente uvođenjem tehnološke inovacije čime će se povećati produktivnost te zasigurno otvoriti nova radna mjesta preko tehnološkog inkubatora u kojem je omogućeno formiranje novih tvrtki, a isti će imati za cilj razvoj naprednih materijala i novih proizvoda uz korištenje IRI usluga CEKOM-a. Provedba projekta imati će pozitivni utjecaj na ekonomske, društvene i okolišne komponente održivog razvoja te S3.

 

Projekt Nano4In – Razvoj nanokompozitnih autodijelova

 

Imperativ za daljnji razvoj automobilske industrije je razvoj novih materijala s poboljšanim svojstvima te usvajanje ekološko prihvatljivih tehnologija. Prioritet je smanjenje mase auto dijelova i prihvaćanje ekoloških zahtjeva danih normom Euro 6. Istraživanje i razvoj naprednih materijala provest će se u suradnji s industrijskim partnerom, SP ALMOS, čime će se ostvariti implementacija rezultata projekta u industriji. U projekt će biti uključeni stručnjaci iz različitih polja istraživanja metalurgija, kemijskog inženjerstva, fizika i strojarstvo što će omogućiti interdisciplinarnost i bolje razumijevanje i pojašnjenje različitih mikrostrukturnih i funkcionalnih svojstava materijala. Projekt će obuhvatiti matematičko i termodinamičko modeliranje koje su osnova za dizajniranje i razvoj naprednih materijala poboljšanih primjenskih svojstava novih računalnih programa. Projekt će se bazirati na razvoju novih naprednih metalnih materijala na bazi Al i Cu te drugih legura s ciljem dobivanja poboljšanih uporabnih svojstava odljevaka, lakših auto dijelova te u konačnici smanjenja emisije CO2 što je u potpunosti u skladu s pod-tematskim prioritetnim područjem S3 Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila.

 

Projekt KoMet - Razvoj spoja konstrukcijskih elemenata od metala i kompozita za primjenu u brodogradnji

Kompozitni materijali proizvode se i istražuju s ciljem dobivanja materijala koji ima svojstva kakva ne posjeduje niti jedna komponenta sama za sebe. Primjenom kompozitnih materijala u brodogradnji moguće je smanjiti težinu broda, povećati nosivost broda, smanjiti potrošnju goriva a time i emisije CO2, smanjiti troškove održavanja, smanjiti troškove proizvodnog procesa broda te povećati modularnost gradnje broda. Problem korozije u brodogradnji je velik, gdje troškovi zbog korozije iznose i do 25% ukupnih troškova u izradi broda te značajno utječu na troškove eksploatacije broda. Korištenje čelika uzrokuje veliku težinu i cijenu brodske konstrukcije, ali je tehnologija njegovog spajanja jednostavnija i bolja. Problem koji priječi širu primjenu kompozita u brodogradnji je spoj metala i kompozita, odnosno hibridni spoj.

 

 

Projekt eco@adria.port – razvoj modularnog postrojenja za pročišćavanje sedimenta na „zero waste“ principu

Planira se provesti istraživanje u cilju stjecanja novih znanja i vještina za razvoj novih proizvoda, procesa i usluga odnosno za postizanje znatnog poboljšanja postojećih proizvoda, procesa i usluga te provedba IRI kolaborativnog projekta industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja u području pročišćavanja sedimenata s ciljem izrade mobilnog pilot postrojenja s modularnim jedinicama prilagodljivim na različite tipove sedimenata (lučki, industrijski, poljoprivredni, uslijed havarije…) te pilot aktivnost pročišćavanja na sedimentu pulske luke u svrhu provjere i dokazivanja koncepta.

 

Projekt Etno-Ino-Eco – razvoj ekoloških žbuka na bazi vapna

Planira se provesti istraživanje vapna i žbuka na bazi vapna bazirano na tehnologijama koji omogućuju karakterizaciju kemijskog sastava kao i mehaničkih svojstava osušenog vapna, mortova na bazi vapna i drugih sličnih proizvoda uz modifikacije dodavanje nanopunila u svrhu ekološke gradnje. Ciljevi istraživanja predviđaju prvenstveno: ispitivanje kvalitete vapna, mortova i sličnih proizvoda, razvoj mortova na bazi vapna dodatkom drugih mineralnih sirovina i dodatkom nano-vlakana organskog porijekla, testiranje izdržljivosti i trajnosti proizvedenih žbuka u vidu njihove primjene, ispitivanje mehaničkih svojstva projektiranih vapnenih mortova (FL – Formating lime) i prirodnih hidrauličnih vapnenih mortova (NHL - Natural Hydraulic Lime) te razvoj inovativnih mortova.

 

 

 

Realizirani projekti

METRIS

Centar za istraživanje metala Istarske županije (kasnije preimenovan u Centar za istraživanje materijala Istarske županije) - METRIS osnovan je u sklopu provedbe projekta Research Centre for Metal Industry in Istrian County - MET.R.IS.

Ugovor o sufinanciranju provedbe projekta vrijednog 740.000,00 EUR potpisan je 30. rujna 2008. godine. Iznos sufinanciranja od strane Europske komisije iznosio je 485.440,00 EUR (65,60%), a trajanje projekta bilo je 14 mjeseci, odnosno do 30. studenog 2009. godine.

Projekt MET.R.IS. odobren je za sufinanciranje u sklopu Jadranskog prekograničnog programa za susjedstvo, financiranog iz fonda PHARE 2006, gdje je na rang listi odobrenih projekata ostvario najveći broj bodova ocjenjivačkog povjerenstva i time osvojio prvo mjesto, uz također najveći budžet projekta.

Partneri u projektu bili su Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o., koja je ujedno i nositelj projekta, zatim Istarska županija i talijanska Provincia di Venezia, uz potporu suradnika Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba i Visoke tehničke škole, Politehničkog studija u Puli.

Glavni cilj projekta bio je stvaranje poslovne infrastrukture za inovativno istraživanje i razvoj u metalnoj industriji u Istarskoj županiji kako bi se povećala razina provedenih razvojno-istraživačkih projekata i time djelovalo na podizanje konkurentnosti istarske i hrvatske metalne industrije na globalnom tržištu.

Specifični cilj projekta bio je pružanje usluga istraživanja i razvoja malim i srednjim poduzećima (MSP) u metalnoj industriji u Istarskoj županiji.

Projekt stvaranja istraživačkog centra za metal u Istarskoj županiji podrazumijevao je rekonstrukciju objekta i opremanje prostora u kojemu je danas smješten METRIS. Centar se u početnoj fazi sastojao od 4 laboratorija opremljenih elektronskim mikroskopom, statičkom kidalicom za testiranje čvrstoće i izdržljivosti materijala, optičkim emisijskim spektrometrom te sofisticiranim računalom za numeričku analizu. Također, opremljene su uredske prostorije, mala sala za sastanke, velika dvorana za prezentacije i sanitarne prostorije. U sklopu provedbe projekta predviđeno je nužno osposobljavanje djelatnika Centra za uporabu opreme i provedbu istraživanja te edukacije usmjerene na studente i poduzetnike u metalnoj industriji.

Tijekom implementacije projekta predviđeno je da će osnovne djelatnosti Centra biti pružanje usluga istraživanja kvalitete proizvoda i materijala, stvaranja novih ili poboljšanja postojećih proizvoda, usluge razvoja inovativnih ideja, testiranja prototipova, usluge istraživanja i razvoja za mala i srednja poduzeća te razvoj novih tehnologija.

Direktni korisnici projekta su svi gospodarski subjekti u metalnoj industriji, s posebnom pozornošću na MSP. Indirektni korisnici su svi koji posluju sa subjektima iz metalne industrije, zajedno s cjelokupnim stanovništvom Istarske županije i Republike Hrvatske koje će imati korist kroz povećanje produktivnosti industrijske proizvodnje i povećanje zaposlenosti.

Provedbom projekta MET.R.IS. stvorena je infrastrukturna baza za istraživanje i razvoj kao preduvjet razvoja inovacija i primjene novih tehnologija u proizvodnji. METRIS tako svojim značajem, ali i fizičkim smještajem u Puli, predstavlja most suradnje između znanstvenih i razvojnih institucija te gospodarstva.

METRIS PLUS

Projekt Boosting Research and Innovation Potential of the Adriatic Cross-border Area in a Joint Research Initiative led by Metris Research Centre – METRIS Plus odobren je za financiranje u okviru druge komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć - IPA - Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013 (OP Prioritet 1. Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja, Mjera 1.1. Istraživanje i inovacije). Nositelj projekta je Istarska razvojna agencija, a partneri su Istarska županija, SVIM – Regionalna razvojna agencija Regije Marche (Italija), UIP – Univerzitetni razvojni centar in inkubator Primorske (Slovenija), SERDA – Sarajevska regionalna razvojna agencija (BiH), ALMA MONS - Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih poduzeća, Novi Sad (Srbija). Suradnici u projektu su: Visoka tehnička škola u Puli, Politehnički studij i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 36 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 1.768.374,00 EUR, od čega je IDA-i namijenjeno 886.377,00 EUR. Od navedenih 886.377,00 EUR, EU sufinancira 85 %, odnosno 753.420,45 EUR, dok sufinanciranje od strane IDA-e iznosi 15 %, odnosno 132.956,55 EUR.

Glavni cilj projekta je poboljšati istraživačko-inovacijske kapacitete jadranskog prekograničnog područja, putem zajedničkih istraživačkih projekata te suradnje institucija u javnom, privatnom, akademskom i istraživačkom sektoru. Specifični cilj projekta je ojačati znanstvene, tehnološke i istraživačke kapacitete prekograničnog područja u sektoru eko-inovacija te podržati inicijative koje razvijaju eko-inovativne tehnologije u sustavima pročišćavanja otpadnih voda.

Aktivnosti projekta provodit će se kroz slijedeće radne pakete:

 • upravljanje projektom i koordinacija prekograničnih aktivnosti;
 • komunikacijske i diseminacijske aktivnosti te širenje znanja;
 • analiza stanja pročistača otpadnih voda u regijama uključenim u partnerstvo;
 • koordinacija zajedničkih prekograničnih aktivnosti;
 • definiranje metodologije istraživanja i ciljanih eko-inovacija;
 • pilot aktivnost i- istraživanje u području zaštite okoliša: izrada koncepta i prototipa eko-inovativnog pročistača otpadnih voda s ugrađenim metalnim dijelovima i monitoring;
 • prijenos znanja i iskustva;
 • interna evaluacija i osiguranje kvalitete

Aktivnosti IDA-e u projektu obuhvaćaju: upravljanje projektom i koordinaciju svih aktivnosti, koordinaciju izrade studije o postojećem stanju u području eko-inovacija u javnom sektoru, provedbu istraživačkog pilot projekta u sferi eko-inovacija u METRIS istraživačkom centru, organizaciju razmjene istraživača u prekograničnom području s ciljem prijenosa iskustava i znanja.

http://metrisplus.eu/

Adriatic Economic Cluster Club

Projekt Adriatic Economic Cluster Club odobren je na natječaju IPA Adriatic Cross Border Cooperation 2007. - 2013. u prosincu 2010., a službena implementacija započela je 1. ožujka 2011. 

Glavni nositelj projekta je Unioncamere del Veneto, a osim IDA -e partneri su: HGK-ŽK Rijeka, Pula (Hrvatska), Gospodarska komora Ancona, Gospodarska komora Chieti, Gospodarska komora Campobasso (Italija), Gospodarska komora Thesporotia (Grčka), Gospodarska komora Beograd, Gospodarska komora Leskovac, ALMA MONS regionalna razvojna agencija Novi Sad (Srbija), Gospodarska komora Tirana (Albanija).

Ukupan proračun projekta iznosi 2.500.000,00 eura, a udio IDA-inog proračuna je 255.688,00 eura.

Glavni cilj projekta je  poboljšati mogućnost razvoja inovacija u teritorijalnim i proizvodnim sustavima putem prekogranične suradnje i istraživanja tržišta te ojačati sustav klastera različitih sektora.

Aktivnosti IDA-e unutar projekta su: priprema i implementacija projekta te provedba pilot projekta uspostave Centra za transfer inovacija i tehnologija.

http://www.clusterclub.eu/

INTERINO

Projekt Prekogranična integracija znanja, kompetencija i inovacija (INTERINO) sufinanciran je sredstvima Europske Unije u okviru programa IPA, komponenta II, slovensko-hrvatska prekogranična suradnja. U projektu sudjeluje osam institucija iz Slovenije i Hrvatske, a nositelj predmetnog projekta je UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. 

Projekt je započeo s provedbom u travnju 2011. godine, a namijenjen je potencijalnim poduzetnicima s dobrim poslovnim idejama, studentima, istraživačima i profesorima koji žele komercijalizirati svoja istraživanja, ženama poduzetnicama te novim poduzećima koja se temelje na znanju.

Glavni cilj projekta je širiti poduzetničku kulturu kod mladih i stanovnika prekograničnog područja. Posebni prekogranični cilj projekta je nadograditi dosadašnje alate i sa svim partnerima proširiti geografsku pokrivenost znanstveno-istraživačkih institucija te ih povezati s poduzećima na cijelom prekograničnom području.

Osnovne aktivnosti partnera u projektu su:

 • Provedba regionalnih natječaja za najbolji poslovni plan
 • Provedba prekograničnog natječaja za najbolji poslovni plan
 • Provedba marketinške kampanje za identificiranje poduzetničkih timova koji razvijaju poduzetničke ideje i promociju partnerskih organizacija 
 • Pružanje stručne pomoći kod razvoja poduzetničkih ideja i osnivanja poduzeća (poduzetničke radionice, poduzetničko savjetovanje, strukovna predavanja) 
 • Aktivno umrežavanje, gdje je moguće intenzivno povezivanje poduzetnika s relevantnim izvorima resursa u pograničnoj regiji (financijski, kadrovski)
 • Izbor i promocija najboljih novonastalih poduzeća i njihovo uključivanje u proces inkubacije 
 • Prekogranična promocija mladih inovativnih poduzeća, kojima će biti omogućena prepoznatljivost kod potencijalnih prekograničnih partnera
 • Studija stanja razvojnoistraživačkih institucija te ocjena pripremljenosti MSP u prekograničnoj regiji za inovacije, prijenos i korištenje I&R
 • Promocija suradnje između malih i srednjih poduzeća te I&R institucija putem susreta, edukacije i suradnje
 • Uspostava konkretnih veza između ponude i potražnje na tržištu usluga istraživanja i razvoja te uključenje savjetnika koji će pripomoći u konkretnom prijenosu I&R u mala i srednja poduzeća
 • Izvođenje prekogranične edukacije - inovacijske škole u kontekstu cjeloživotnog učenja za rast i razvoj MSP

NEXT

Projekt Collaborative platform to support research and technology transfer – NEXT, odobren je za financiranje u okviru drugog natječaja Programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013, zaključenog 02. studenog 2011.godine. Evaluacija projekta provedena je tijekom 2012. godine te provedba projekta započela je krajem iste.

Nositelj projekta je Regija Marche (I), a partneri u projektu su: Regija Puglia, Grad Šibenik, IDA, Gospodarska komora Crne Gore, Sveučilište Donja Gorica Crna Gora, Regionalno vijeće Shkodra-Albanija, Fakultet agronomije i prehrambene tehnologije Mostar, REDAH, REDASP, Zaklada za razvoj-Albanija.

Predviđena ukupna vrijednost projekta je 2.999.180,00 EUR, od čega je IDA-i namijenjeno 221.500,00 EUR. 

Od navedenih 221.500,00 EUR, EU sufinancira 85 %, odnosno 188.275.000  EUR, dok sufinanciranje od strane IDA-e iznosi 15 %, odnosno 33.225,00 EUR.

Glavni cilj projekta je kreirati efikasnu platformu za uspostavu suradnje između istraživačkih institucija, centara za transfer tehnologije, privatnog poduzetničkog sektora te razvojnog sektora u prekograničnom području.

Specifični ciljevi projekta su:

 • mapirati aktivnosti znanstveno-istraživačkih institucija i centara za transfer tehnologija u prekograničnim regijama uključenim u projekt
 • uspostaviti te osnažiti mrežu za razvoj istraživanja i tehnoloških inovacija u prekograničnom području
 • olakšati suradnju između inovatora u prekograničnim regijama uključenim u projekt
 • istražiti mehanizme razvoja inovacija i poboljšanja transfera tehnologija u prekograničnom području.

Aktivnosti IDA-e u projektu obuhvaćaju: koordinaciju dijela aktivnosti vezanih uz Istarsku županiju, izradu studije uspostave i izvedivosti te idejnog rješenja tehnološkog parka Istre, doprinos u razvoju prekogranične kolaborativne tehnološke platforme, doprinos u razmjeni znanja, vještina i iskustva istraživača centra METRIS s ostalim istraživačima u prekograničnim regijama uključenim u projekt te dijelom promidžbene aktivnosti.

http://www.project-next.eu/en/

RoofofRock

Glavni cilj projekta RoofofRock - Limestone as the common denominator of natural and cultural heritage along the karstified part of the Adriatic coast  odobrenog za financiranje u okviru drugog natječaja Programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013 je jačanje upravljačkih vještina za očuvanje prirodnih i kulturnih resursa regionalnom suradnjom. U ovom projektu subjekt koji se želi sačuvati ali i promovirati je pločasti vapnenac odnosno čitavo krško područje na Jadranskoj obali. Projekt predviđa i pripremu za provedbu zajedničkog zakonodavstva za konzervaciju prirodne i kulturne baštine na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. Rezultati koji se očekuju implementacijom projekta su: promocija održivog korištenja vapnenca u građevinskim aktivnostima, njegova lokalna petrografska karakterizacija, identifikacija primjera dobre prakse korištenja tog resursa i postojećih upotrebljivih kamenoloma za rekonstrukciju i restauraciju. Osim toga, predviđa se valorizacija i konzervacija kulturnih objekata koji sadrže vapnenac. Ostvareni rezultati predstavit će se široj javnosti, konzervatorima, poduzećima te arhitektima u vidu poboljšanja prostornog planiranja. Temeljni cilj projekta je uspostava sustava smjernica za eksploataciju, očuvanje, obradu i gradnju tim vrijednim materijalom u projektnom teritoriju.

Partneri projekta su Geološki Zavod Slovenije (Slovenija), ZADRA - Razvojna agencija Zadarske županije, HERAG - Razvoja agencija Županije zapadnohercegovačke (BiH), RERA Agencija za razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Općina San Dorligo della Valle (Italija), Geološki odsjek Sveučilišta u Trstu (Italija), Univerza na Primorskem Koper (Slovenija), Javni Zavod Park Škocjanske jame (Slovenija), DUNEA – Razvojna agencija Dubravčko Neretvanske županije te IDA dok je Regione del Veneto (Italija) suradnik na ovom projektu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.278.133,31 EUR, pri čemu je udio IDA-e 141.060,42 EUR.

Projekt traje 36 mjeseci.

http://www.roofofrock.eu/hr/

SMART INNO

Projekt SMART INNO, Smart Network and Sustainable Innovation Cluster to increase RDI Competitiveness of SMEs in the Adriatic kandidiran je u okviru drugog natječaja Programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013, a započeo je sa provedbom 1. studenog 2013. godine.
Nositelj projekta je Provincija Rimini, a ostali partneri u projektu su Istarska razvojna agencija, Unioncamere del Veneto, Friuli Innovazione, Znanstveni park Technopolis, SIPRO Ferrara, Agencija za inovacije Pesaro, Direkcija za razvoj malih i srednjih poduzeća Crna Gora, Regionalna privredna komora Užice, Privredna komora Srbije, RRA Notranjsko kraške, RRA Koper, Primorski tehnološki park Nova Gorica, LIR Banja Luka, Sveučilište Juraj Dobrila Pula, Atlantis Consulting, E.R.F.C. Grčka, AULEDA Albanija.
Predviđeno trajanje projekta je 28 mjeseci.
Ukupna vrijednost projekta je 5.046.560,64 EUR, od čega je IDA-i namijenjeno 227.245,52 EUR.  Od navedenih 227.245,52  EUR, EU sufinancira 85 %, odnosno 193.158,67 EUR, dok sufinanciranje od strane IDA-e iznosi 15 %, odnosno 34.086,82 EUR. 

Glavni cilj projekta je poboljšati i povećati inovacijski potencijal Jadranskih regija kroz povezivanje institucija s obje strane Jadrana, kroz razvoj strategija pametnih specijalizacija, osnivanje Jadranske prekogranične mreže anđela.

Aktivnosti IDA-e unutar projekta su:

 • priprema i implementacija projekta
 • provedba projekta daljnjeg opremanja tehnološkog inkubatora
 • promocija suradnje između istraživačko razvojnih institucija i MSP-a
 • izgradnja mreže poslovnih anđela
 • organizacija workshopa inovativnih SME-a, akademskih istraživača, institucija

http://www.smartinno.eu/